Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej działającej pod adresem: https://zadbajonauczyciela.pl (dalej: „Strona internetowa”) oraz usług świadczonych przez STYKI.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma STYKI z siedzibą w Nowej Iwicznej (adres: ul. Zimowa 39b/32 Nowa Iwiczna) wpisana do rejestru przedsiębiorców, posiadającą NIP: 6571195767, numer REGON: 140819220 (dalej: „Administrator” lub „Firma”).

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą:

 1. poczty elektronicznej – pod adresem: styki@styki.com.pl;

 2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Zimowa 39b/32 05-500 Nowa Iwiczna ;

 3. telefonu – pod numerem: 0048 500404274

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie ze Strona internetowej oraz usług świadczonych przez Firmę wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

I. Cel przetwarzania

Organizacja wydarzenia (w tym w ramach projektu prowadzonego przez Fundację) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału

Przetwarzane dane osobowe

 1. imię;

 2. nazwisko;

 3. adres poczty elektronicznej;

 4. opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

 5. dane organizacji, do której należysz;

 6. odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

  Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

II. Cel przetwarzania

Obsługa formularza kontaktowego

Przetwarzane dane osobowe

 1. imię;

 2. nazwisko;

 3. adres poczty elektronicznej;

 4. opcjonalnie – numer telefonu.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody, nie dłużej jednak niż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

III. Cel przetwarzania

Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

Przetwarzane dane osobowe

 1. imię i nazwisko/firma;

 2. adres zamieszkania/siedziby;

 3. NIP.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

IV. Cel przetwarzania

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe

 1. imię;

 2. nazwisko;

 3. podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

V. Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 1. imię;

 2. nazwisko;

 3. firma;

 4. adres e-mail;

 5. adres zamieszkania/siedziby;

 6. numer PESEL/KRS;

 7. NIP.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń ewentualnych roszczeń.

VI. Cel przetwarzania

Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej

Przetwarzane dane osobowe

 1. data i godzina odwiedzin;

 2. numer IP urządzenia;

 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

 4. przybliżona lokalizacja;

 5. rodzaj przeglądarki internetowej;

 6. czas spędzony na Stronie internetowej;

 7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

VII. Cel przetwarzania

Administrowanie Stroną internetową

Przetwarzane dane osobowe

 1. adres IP;

 2. data i czas serwera;

 3. informacje o przeglądarce internetowej;

 4. informacje o systemie operacyjnym.

  Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

  Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Strona internetowej w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

PROFILOWANIE

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. współorganizatorzy wydarzeń;

 2. partnerzy, we współpracy z którymi Administrator realizuje podjęte wspólnie projekty;

 3. firma hostingowa;

 4. dostawca usługi newslettera;

 5. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);

 6. firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile, Singapur oraz Tajwan (Republika Chińska). Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

UPRAWNIENIA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:

  • dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;

  • skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

 4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;

 5. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 6. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 7. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 8. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;

 9. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

  • zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Strony internetowej, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;

  • zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;

  • tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników;

  • prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

 1. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

 2. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.

 3. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.

 4. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:

NARZĘDZIE

Niezbędne pliki cookies

DOSTAWCA

Administrator

FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH
Działanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na Stronie internetowej.

OKRES DZIAŁANIA

Większość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 30 dni lub do momentu ich usunięcia.

NARZĘDZIE

Google Analytics

DOSTAWCA

Google

FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH

Narzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze Strony internetowej przez jej użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników.

OKRES DZIAŁANIA

Do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

NARZĘDZIE

Facebook Pixel

DOSTAWCA

Facebook

FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH

Narzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności.

OKRES DZIAŁANIA
Do 3 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Strona internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Strony internetowej, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 9 GRUDNIA 2021 r.

Background image
Pozostańmy w kontakcie

kurs@polaczkropki.com.pl